Geestelijk en lichamelijk welzijn

De Stichting Willeke Alberti Foundation is opgericht door Willeke Alberti en is ontstaan vanuit het groeiend besef bij de naamgeefster, dat steeds meer ouderen en zwakkeren in onze maatschappij buiten de samenleving komen te staan en door hun leeftijd of beperking in een verzorgingsinstelling terechtkomen en vaak in een onvrijwillig isolement raken.

De Stichting heeft – zonder winstoogmerk- ten doel:
a. Het welzijn van senioren, kinderen, minder validen en zieken te bevorderen door het verzorgen van sociaal-culturele activiteiten voor deze personen;
b. Het ( doen) organiseren van programma’s, optredens en bezoeken voor/aan bovengenoemde groepen met als doel het vergroten van de levensvreugde en het bevorderen en verstevigen van onderling contact;
c. Het besteden en vragen van aandacht voor de situatie waarin verschillende groepen alsmede de (vrijwillige)hulpverlening zich bevinden; en voorts al hetgeen met een ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruime zins des woords.

Dat de nadruk daarbij op muzikale culturele activiteiten ligt zal niemand verbazen, gezien de achtergrond van Willeke Alberti. De keuze voor muziek als samenbrengend verband gaat dan ook veel verder dan dat! Muziek is immers een taal zonder grenzen, ook zonder leeftijdsgrenzen. Muziek slaat een brug tussen mensen en generaties; brengt mensen samen in een gedeelde emotie, herinnering of situatie; gaat rechtstreeks het hart in zonder onderscheid te maken op leeftijd, gezondheid of beperking.

Vanaf 2001 slaat Willeke nagenoeg wekelijks deze brug in verzorgingscentra en huizen in het land door middel van optredens.

De Willeke Alberti Foundation houdt zich daarom bezig met de volgende activiteiten:

• Het geven van opdrachten voor het aanbieden van concerten aan verzorgingshuizen voor bejaarden en mensen met een beperking;
• Het laten organiseren van andere vormen van optredens/entertainment door verschillende artiesten/performers;
• Het aanvullen van gelden aan derden die optredens voor de doelgroep uit eigen initiatief mogelijk willen maken;
• Het aanboren van fondsen met eenzelfde doelstelling.
• Het genereren van gelden via diverse acties

Prijs voor de FoundationWilleke ontvangt Majoor Bosshardt Prijs 2008

“De Willeke Alberti Foundation streeft ernaar zoveel mogelijk zieke kinderen, senioren, zieken en minder validen in zoveel mogelijk ziekenhuizen en instellingen te helpen. En hen zoveel mogelijk uit een dip of isolement te halen. Dat kan door hen te laten genieten van speciale kleinschalige optredens en vele andere manieren. De bijzondere bijdrage komt geheel te behoeve aan een betere samenleving en wordt daarom bekroond met de grote blijk van waardering.”

Amsterdam, 8 juni 2008
Stichting Nederland Positief

Willeke Alberti Foundation heeft ANBI status
anbiEen ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of algemeen nut beogende instelling die als zodanig door de Belastingdienst is aangewezen.

  • Een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang.
  • Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking.

Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).

Jaarrekeningen 2012-2015